top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

 

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen.

 

2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.

 

3. Onder eigenaar / verhuurder wordt verstaan de eigenaar/eigenaren van het te huren vakantiehuis.

 

4. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon in Hongarije.

 

5. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning, inclusief eindschoonmaak,  

   toeristenbelasting en kosten voor gas, water en electra (indien van toepassing).

 

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 

1. Een boeking komt tot stand nadat de huurder het contract heeft ondertekend en ontvangen is door de  

   eigenaar.

 

2. Deze boeking is definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering annuleringskosten verschuldigd zijn.

 

 

Artikel 3 Betaling

 

1. Bij de boeking wordt € 350,- aanbetaald, op een door de verhuurder aangegeven bankrekening.

 

2. Het resterende bedrag dient op de bankrekening te zijn betaald uiterlijk 6 weken vóór vertrek.

 

3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst  

   van de boekingsbevestiging te worden voldaan.

 

4. Bij reservering binnen 3 weken voor het vertrek, dient het gehele factuurbedrag in zijn geheel  

    telefonisch via bank/postbank te worden overgeboekt, waarbij de kosten geheel voor rekening zijn van     de huurder.

 

5. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt verhuurder een schriftelijke aanmaning.      Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van    verhuurder, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Verhuurder brengt dan                    

   annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening.

 

6. De borgsom bedraagt € 200,- en wordt binnen vier weken na vertrek op de rekening van huurder            overgemaakt

 

 

Artikel 4 Eindschoonmaak

 

1. De eindschoonmaak wordt verzorgt door de beheerder.

 

2. Serviesgoed en kookgerei met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden.

 

3. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.

 

4. De verhuurder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande geen      gehoor wordt gegeven.

 

 

Artikel 5 Annuleren.

 

Iedere annulering dient schriftelijk aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden.

 

2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in  

   rekening gebracht:

a. bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is 1 week van het totale

   huurbedrag verschuldigd.

b. bij annulering vanaf 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is het totale huurbedrag

   verschuldigd.

 

3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

 

4. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.

 

 

Artikel 6 Opzegging of wijziging door verhuurder

 

1. Verhuurder kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:

  a. in geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden,  

     brand, overlijden van de eigenaar.

  b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan  

    omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van verhuurder aan de  

    overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

2. In beide gevallen zal verhuurder de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de  

  vorm van een alternatief aanbod van accommodatie.

 

3. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van

   het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of

   wijziging zal niet door verhuurder worden vergoed.

 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

4. verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in onze woning;

  b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijke uitval

     of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding.

  c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt  

     mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan verhuurder      afhankelijk is, nalatig blijven;

  d. Kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.

 

5. Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen verhuurder, de beheerder of de eigenaar niet    

   aansprakelijk gesteld worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die aan uw auto is  

   ontstaan ten gevolge van slechte openbare of prive wegen. De huurder is bekend met de diepte van het

   zwembad 1.60 meter, het is derhalve niet toegestaan te duiken. Bij kinderen onder de 12 jaar is

   ouderlijk toezicht derhalve verplicht.

 

6. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris

   daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die  

   zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.

 

7. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende

   kosten worden doorberekend.

 

8. Indien wij jegens de huurder aansprakelijk zijn voor derving van vakantiegenot bedraagt in alle

   gevallen de vergoeding ten hoogste de betaalde huurprijs.

 

 

Artikel 8 verblijfsvoorwaarden

 

1. Bewoning van de accomodatie met meer personen dan per boekingsnota is overeengekomen is niet

   geoorloofd. Op bezoek komende personen mogen niet blijven overnachten zonder nadrukkelijke

   toestemming van de verhuurder. Bij het niet nakomen hiervan is de huurovereenkomst onherroepelijk

   verbroken en opgeheven, zonder enig recht van schadevergoeding.

 

2. De huisregels van de eigenaar zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt

   te worden nagekomen. Het is niet toegestaan om op de bovenverdieping en in de huiskamer te roken.

   Het plaatsen van een caravan of tent in de tuin van de vakantiewoning is zonder overleg niet

   toegestaan. Het is niet toegestaan om uw huisdier op de banken en bedden te laten liggen.

 

 

Artikel 9 Klachten

 

1. Ondanks de inspanningen van verhuurder kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht

   heeft met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning. Teneinde uw mogelijke aanspraken op

   schadevergoeding of restitutie te behouden dient u de verhuurder te allen tijde in de gelegenheid te

   stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Een vroegtijdig vertrek of het

   zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door verhuurder aangeboden, bevrijdt

   verhuurder van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

 

2. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo

   spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder. Verhuurder zal zich inspannen om, voorzover dit

   binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

 

3. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4

   weken na terugkomst in Nederland opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij

   verhuurder. Op alle geschillen met wijnhuisjes.com is Nederlands recht van toepassing.

 

bottom of page